Blog

6458 Sayılı Yabancılar Kanununda Yapılan Değişiklikler

6458 Sayılı kanun üzerinde bazı değişiklikler yapıldı. 13 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan 6735 sayılı İşgücü Kanununu resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. İlgili kanun her ne kadar 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu için çıkarılmış olsada 6458 sayılı Yabancıları Koruma Kanununda da bazı değişikliklere gidildi. 6458 sayılı kanunun 3, 21, 27, 31, 33, 34, 36, 38, 41 ve 105 maddeleri 6735 sayılı İşgücü Kanunu ile birlikte aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi değiştirildi.

Burada değişikleri özetlemek gerekirse aşağıdaki başlıklar önde çıkıyor;

  • Kısa dönem ikamet izinleri 2 yıla kadar verilebilecek
  • Aile ikamet izinleri 3 yıla kadar verilebilecek
  • Öğrenci ikameti olanlar haftada 24 saatten fazla çalışabilecek
  • Kısa dönem ikamet izni olanlar yurtdışında 120 günden fazla geçirse bile ikametleri iptal olmayacak
  • Aile ikameti olanlar yurtdışında 180 günden fazla geçirse bile ikametleri iptal olmayacak
  • Başvurular Yetkili Aracı Kurumlar tarafından yapılabilecek
Kanundaki İlgili MaddeDeğişiklik
3.MaddeYetkili Aracı Kurum ibaresi eklendi
21.Maddeİkamet izin başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir ibaresi eklendi
27.MaddeÇalışma izni ya da Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi verilen yabancılardan,
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edilir ibaresi çıkarıldı
31.Madde 1.FıkraTürkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenecek
kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve
eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu ibaresi eklendi
31.Madde 1.Fıkrak) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlar ibaresi eklendi
31.Madde 2.FıkraKısa dönem ikamet izni, birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri hariç olmak üzere, her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle verilebilir ibaresi eklendi
31.Madde 5.FıkraBirinci fıkranın (j) ve (k) bentleri kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla beşer yıllık sürelerle verilebilir
33.MaddeC fıkrası yani Son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt dışında kalınması ibaresi kaldırıldı
34.MaddeHer defasında iki yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir ibaresi her defasında üç yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir şeklinde düzenlenmiştir.
36.MaddeSon bir yıl içinde toplamda yüz seksen günden fazla süreyle yurt dışında kalınması ibaresi kaldırıldı
38.Madde5. fıkra olarak Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim
görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir ibaresi eklendi
41.MaddeTürkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri
için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla
olamaz. ibaresi Türkiye’de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans
öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve ilgili kanunla
düzenlenir olarak düzeltildi
105.MaddeÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerileri çerçevesinde,
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yabancı iş gücü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının da görüşleri doğrultusunda tarım alanlarındaki mevsimlik işler için gelecek yabancılara ilişkin esasları belirlemek ibaresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerileri çerçevesinde, Türkiye’nin
yabancı işgücüne ihtiyacına ilişkin esasları belirlemek olarak değiştirildi
0

Yorum Ekle


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.