Sabit Sermaye Yatırımı İle Türk Vatandaşlığı 2019

Sabit sermaye yatırımı ile Türk vatandaşlığı 19 Eylül 2018 tarihli 30540 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”ile biraz daha kolaylaştırıldı. 500 bin dolar sabit sermaye (karşılığı Türk Lirası da olabilir) yatırımı yaptığını belgeleyen yabancı uyruklular Türk vatandaşlığı için başvuru hakkı kazanmaktadır.

Sabit sermaye yatırımı ile Türk vatandaşlığı İçişleri Bakanlığı teklifi ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile verilir. Sabit sermaye yatırımının uygunluğu için ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

 

Sabit Sermaye Yatırımı İle Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreci

 • Öncelikle sabit yatırımın yeterliliğini belgelemek gerekir, bunun için ise özel amaçlı rapor hazırlanır.
 • Ek belgeler ile birlikte bu rapor bakanlığa sunulur
 • Bakanlıktan uygunluk belgesi temin edilir
 • Uygunluk belgesi ile özel şartlı ikamet tezkeresi alınır
 • Vatandaşlık başvurusu yapılır

sabit yatırım türk vatandaşlığı

Sabit Sermaye Yatırımı Nedir Neleri Kapsar

Sabit sermaye yatırımı mal ve hizmet üretime amaçlı kullanılacak olan arsa, makine, teçhizat ve bina gibi unsurları içerir. Bu unsurlar için yapılan harcamalar ise sabit sermaye yatırımı olarak değerlendirilebilir.

Sabit Sermaye Yatırımı Özel Şartları

 1. Yabancı yatırımcının halka açık olmayan bir şirketi tamamen satın alması veya belirli bir oranda ortak olması durumunda; yabancı yatırımcının satın aldığı ortaklık payına tekabül eden orana karşılık gelen meblağın en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir. Bu durumlarda başvuru sahibinden, satın alınan/ortak olunan şirketin piyasa değerinin tespitiyle ilgili yetkili kuruluşlardan şirket değerleme raporu istenebilir.
 2. Sabit sermaye yatırım tutarlarının tespit edilmesinde ilk yönetmeliğin çıkarıldığı 12 Ocak 2017 tarihi dikkate alınacaktır. Bu tarihten önce gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımları vatandaşlık başvurusu hakkı doğurmayacaktır.
 3. İleriki yıllarda yapılacak başvurular için sabit sermaye harcamaları hesaplanırken geçmişe dönük azami 3 yıllık harcamalar dikkate alınacaktır.
 4. Hali hazırda bulunan bir yatırıma ilave sabit sermaye yatırımı yapılması durumunda, ilave yatırıma başlanılan tarihten itibaren sabit sermaye yatırımı tutarındaki artış ve yabancı yatırımcının şirkete ortaklı payı dikkate alınacaktır. Diğer bir ifadeyle Yabancı yatırımcının yatırımı gerçekleştiren şirkete belirli bir oranda ortak olması durumunda; şahsın yatırımı gerçekleştiren şirkete ortaklık payına tekabül eden oranın toplam ilave yatırım tutarı ile çarpılması sonucunda ortaya çıkacak meblağın en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir
 5. Sabit sermaye yatırımı yaparak vatandaşlığı almaya hak kazanan gerçek kişiler şirketteki paylarını en az üç yıl boyunca bir başka gerçek ya da tüzel kişiye devredemezler.En ucuz yabancı sağlık sigortası
 6. Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunduğu idare tarafından tespit edilen başvuru sahiplerinin vatandaşlık işlemlerine ilişkin süreci durdurulur. Vatandaşlığı kazanmış kişilerle ilgili söz konusu tespitler ile sabit sermaye yatırımının üç yıldan önce devredildiği ve asgari tutarın altında kalındığı durumlar İçişleri Bakanlığına bildirilir. Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunan kişilerin ileri bir tarihte yapacakları başvurular ilgili şartları karşılaması durumunda dahi dikkate alınmaz.
 7. Sabit sermaye yatırımı ile vatandaşlık alan yabancıların ayrıca yabancı çalışma izni almasına gerek yoktur.

Yabancıların Türkiyede Şirket veya İşyeri Açma Şartları

Yabancıların Türkiye’de şirket veya işyeri açma şartları süreçleri 10 ağustos 2005 tarihli 25902 sayılı Resmi Gazetede belirtilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinde

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (l) bendinde yer alan “Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması” hümü yer almakta olup, 6735 sayılı Kanun gereğince, işyeri açacak yabancı şahısların çalışmaya başlamadan önce Bakanlığımızdan çalışma izni almaları zorunludur.

ibaresi bulunur. Buradan çıkarılması gereken sonuç şudur; yabancılar şirket kurduktan sonra herhangi bir deneme süresi olmaksının çalışma iznine başvuru yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla şirket kurulurken izin değerlendirme kriterlerinden muaf olan yabancıların haricindekiler en az 100 bin TL ödenmiş sermaye ile şirketi kurmalıdırlar. İlk 6 ay için 5 Türk vatandaşını sigortalı çalıştırma şartı aranmamakla birlikte çalışma izninin ikinci yarısında bu koşul da sağlanmak zorundadır.

Bu koşullar altında işyerine ruhsat alabilmeniz için belediye çalışma iznini ön şart olarak sunacaktır.  Yani şirket kurulmasında sermaye şartını ilk etapta sağlamayan firmalar üzerinden çalışma izni başvurusu yaparsanız ve başvurunuz doğal olarak red edilir ise işyeri için gerkeli ruhsat alımında da büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Burada asıl amaç ülke istihdamına fayda sağlayabilecek olan ve ufakta olsa en azından bir miktar sermaye gösterebilecek olan yabancıların şirket kurmalarına izin vermektir. Şahıs veya limited her şirket açana çalışma izni verilmesi durumunda sistemin suistimal edilmesi çok mümkündür. Sermaye ve Türk çalışan sayısı şartları bu sebepten dolayı filtre görevi görmektedir.

Burada maalesef en büyük maduriyet el emeği ve küçük zanatkarlar tarafında yaşanmaktadır. Güzellik uzmanları gibi bireysel meslekler veya heykeltraş/ressam gibi sanatçıların hem sermaye açısından hem de Türk vatandaşı çalıştırma açısından bu kriterlere uymaları çok zor olmakla birlikte herhangi bir istisnaları da yoktur.

Asgari Ücretli Çalışnanın İşverene Maliyeti 2019

Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere sadece 1 asgari ücreti çalışanın işverene maliyeti 2019 yılı için yaklaşık 3000 TL dir. Bu durumda 5 çalışan ortalama 15000 TL civarı ve maaliyet doğurur. Yabancının kendi bağkur ödemeleri, kirası, muhasebe ücreti ve yıl sonu kapamaları ile birlikte bir limited şirket için yıllık gider 200,000-250,000 TL arasını bulmaktadır. Şirket kurmayı düşünen yabancı uyrukluların karar aşamasında işyeri açma şarları hususunda bu bilgileri dikkate almaları tavsiye edilir.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET2.558,40
SGK PRİMİ% 14358,18
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 125,58
GELİR VERGİSİ% 15 (*)134,32
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ191,88
DAMGA VERGİSİ% 0,75919,42
KESİNTİLER TOPLAMI537,50
NET ASGARİ ÜCRET (**)2.020,90

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET2.558,40
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***)396,55
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 251,17
İŞVERENE TOPLAM MALİYET3.006,12

Yurtdışı Çalışma İzin Başvurularında Harç İçin Yeni Uygulama

Yurtdışı çalışma izni başvuruların başvuru ve onay sonrası izin harçları konsolosluk veznelerine yabancılar çalışacak olan yabancılar tarafından yatırılmaktaydı. Oysaki yabancı çalışma izinleri çalışanlardan daha çok işverenin sorumluluğu altında olmalıdır ve masraflar işveren tarafından karşılanmaldır.

Diğer taraftan her konsolosluğu harç bedelinin farklı olması, bazı konsoloslukların bir kısmını başvuru sırasında alması, yabancının izninin onaylanmadan ülkeye girmiş olması gibi bir çok karışıklık oluşmaktaydı.

Sonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü genel Müdürlüğü soruna çözüm olabilecek yeni uygulamayı devreye soktu. 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren yurtdışı yabancı çalışma izni başvuruların harcı da aynı yurtiçi çalışma izni başvuruları gibi onay sonrası Türkiye’den vergi daireleri veya anlaşmalalı bankalara (Ziraatbank, Vakıfbank ve İşbankası) yatırılacak.

Yurtdışı Çalışma İzni Harç YatırmaYurtdışı izin başvurusu harç takibini e-izin başvuru uygulamasında başvuru işlemleri sekmesinin altında harç takip butonun hemen altında görebilirsiniz.Yatırmanız gereken harç miktarı ve vergi dairesinin hesap kodlarına başvurunuz onaylandığı takdirde buradan görebilirsiniz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun tam metni aşağıdaki gibidir; Kaynak; Yurtdışı Çalışma İzni Harç Takip Duyuru

YURTDIŞINDAN YAPILAN ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARINA İSTİNADEN DÜZENLENEN ÇALIŞMA İZİNLERİNE AİT ÇALIŞMA İZNİ HARCI VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİNİN 17.06.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN YURT İÇİNDEN TAHSİL EDİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere, yurtdışından yapılan çalışma izin başvurularında talebin olumlu değerlendirilmesi halinde ödenmesi gereken çalışma izin harcı ve değerli kağıt bedeli ilgili yabancı tarafından çalışma vizesi başvurusunda bulunulan konsolosluğumuza ödenmektedir.

Bu süreçte Bakanlığımız nezdinde ve T.C. dış temsilciliklerinde karşılaşılan muhtelif sorunların ortadan kaldırılmasını teminen yurtdışından yapılan çalışma izin başvurularında aynen yurtiçi başvurularda olduğu gibi harç ve değerli kağıt bedelinin yurtiçinden alınması kararlaştırılmış ve E-izin sisteminde gerekli işlemler tamamlanmıştır.

Bu itibarla yurtdışından yapılan çalışma izin başvurularında, talebi uygun bulunan yabancılar adına tahsil edilecek çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli 17.06.2019 tarihinden itibaren aynen yurtiçi başvurularda olduğu gibi Genel Müdürlüğümüzce belirlenerek çalışma izni başvurusunu yapan işverenliklere elektronik ortamda tebliğ edilecektir. 

Önemle duyurulur.

Bizce çok önceden beri yapılması gereken bu uygulamanın geçte olsa başlamış olması bir çok sorunu ortadan kaldıracak gibi gözükmektedir. Darısı e-imza problemi yaşayan ev hizmetleri sektörü başvurularında. Hasta, yaşlı ve engelli insanların e-imza almaları, e-imza aktivasyonu yapmaları ve e-imzayı kullanarak sisteme giriş yapmaya çalışmaları özellikle anadolu kentleri ile küçük ilçe ve kasabalarda büyük problem yaşatmakta.

Yabancı Uyrukluların Aldığı Konut Sayısı

Yabancı konut satış rakamları düzenli olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanmaktadır. Türk Lirasının yüksek değer kaybı yaşaması ile de birlikte yabancıların ülkemizde konut alabilmeleri daha kolay bir hale gelmiştir. Özellikle euro bölgesi ve ticaret hacminin büyük bir kısmının usd olduğu arap ülkeleri vatandaşlarının aldığı konut sayılarında 2019 yılının ilk 4 ayında 2018 yılına göre büyük farklar ortaya çıkmıştır.

YILLAR / SATIŞOcakŞubatMartNisan Toplam
20181.7421.7291.8272.0437.341
20193.1683.3213.1293.72013.338
FARK1.4291.5921.3021.6775.997

İller Bazında 2018 Yılı Yabancı Konut Satış Rakamları

Konut satışlarının en büyük pay doğal olarak İstanbulun. İstanbulu sırasıyla Antalya, Ankara, Bursa, Yalova, Sakarya, Mersin, Trabzon, Samsun ve İzmir takip ediyor.

DönemToplamOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
39.6631.7421.7291.8272.0432.4152.0602.8583.8665.6156.2764.6724.560
İstanbul14.270 545 604 556 676 854 764 9561.1411.7992.2831.9222.170
Antalya7.938 427 415 446 475 595 525 641 6751.0381.160 797 744
Bursa2.720 161 134 109 150 141 117 176 307 424 448 301 252
Ankara2.133 71 70 67 45 96 83 89 305 386 392 278 251
Yalova2.063 90 84 89 113 108 74 167 263 333 321 229 192
Sakarya1.366 51 44 67 54 64 50 132 175 222 221 174 112
Trabzon1.344 82 71 134 143 67 43 108 159 227 149 74 87
Aydın1.070 31 42 33 65 85 51 98 120 156 188 123 78
Mersin1.022 42 37 49 63 84 58 71 93 174 126 110 115
Samsun 956 36 37 53 41 62 40 67 120 160 162 83 95
Diğer iller4.781 206 191 224 218 259 255 353 508 696 826 581 464

 

En İyi Yabancı Sağlık Sigortası Hangisi?

En iyi yabancı sağlık sigortası hangisi? En uygun, en ucuz yabancı sağlık sigortası hangisi? Kapsamı en geniş yabancı sağlık sigortası hangisi vb bir çok soru yabancı uyrukluların cevabını merak ettiği soruların başında geliyor.

Yabancı oturma izni için zorunlu hale geldikten sonra oldukça yüksek fiyatlar ile satılan yabancı sağlık sigortaları pazara giren firma sayısının artması ve rekabetin yükselmesi ile birlikte oldukça uygun fiyatlar ile temin edilebilmeye başlandı. Bu durumda ikamet tezkeresi için yapılan başvurularda maaliyetin biraz olsun düşmesini sağladı.

Genel olarak Göç İdaresi tarafından talep edilen sigorta poliçelerinin kapsamları minimum aşağıdaki gibi olmalıdır. Bunu sağlamayan poliçelerin bedeli veya firması ne olursa olsun kabul edilmemektedir. Bu yüzden yaptıracağınız yabanı sağlık sigortası istenen şekil şartlarına tamamen uygun olmalıdır.

TEMİNATLARANLAŞMALIANLAŞMASIZ
TEMİNATTÜRÜLİMİTORAN %LİMİTORAN %
YATARAK TEDAVİYıllıkLimitsiz10020.000 TL80
AYAKTA TEDAVİYıllık2.000 TL602.00060

EN İYİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA FİRMASI HANGİSİ?

En iyi yabancı sağlık sigorta firmasının maalesef net bir cevabı yok, önemli olan bulunduğunuz bölgedeki hastane ve sağlık kurumları ile anlaşması olup olmadığıdır. Şu an için piyasada en firma Allianz olarak düşünülse bile eğer yakınınızda anlaşmalı sağlık kurumu yok ise çok işinize yaramayacaktır.

Genel olarak aşağıdaki firmalar yabancı sağlık sigortası hizmeti vermektedir, siz yaptırmadan önce acentenizden anlaşmalı kurum listesini sorup ona göre yaptırabilirsiniz;

 • Allianz
 • Güneş
 • Aksigorta
 • Türk Nippon
 • Demir Hayat
 • Groupama
 • Sompo Japan
 • Unico
 • Doğa Sigorta
 • Ankara


EN UCUZ YABANCI SAĞLIK SİGORTASI HANGİSİ

En uygun yabancı sağlık sigortası fiyatlarını araştırmak için acente acente dolaşmanıza gerek yok. Danışmanlık hizmeti aldığınız firmalarda muhtemelen tüm firmaların güncel fiyatları bulunmaktadır. Şunu unutmayın ki sağlık sigortası 18-64 yaş arası için zorunludur. 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstü için yabancı sağlık sigortası zorunluluğu yoktur.

Gelelim fiyatlara; yasal zorunluluk gereği firma firma sizlere fiyat listesi maalesef sunamıyoruz ama ortalama fiyatlara aşağıdaki gibidir;

 • 0-18 yaş arası; 125 – 187 TL arası
 • 18-25 yaş arası; 125 – 150 TL arası
 • 26-30 yaş arası; 145 – 180 TL arası
 • 31-35 yaş arası; 160 – 205 TL arası
 • 36-40 yaş arası; 185 – 211 TL arası
 • 41-45 yaş arası; 185 – 276 TL arası
 • 46-50 yaş arası; 280 – 276 TL arası
 • 51-55 yaş arası; 320 – 394 TL arası
 • 56-60 yaş arası; 394 – 480 TL arası
 • 61-65 yaş arası; 665 – 750 TL arası

En ucuz yabancı sağlık sigortası


Sonuç olarak önemli olan firmadan daha ziyade bulunduğunuz bölge ve size yakın anlaşmalı sağlık kurumlarının hangileri olduğudur. En güncel fiyatlar, kampanyalar için bizleri arayabilirsiniz;

0541 656 2737 – 0242 237 0407

Türkiye’de Okuyan Yabancı Öğrenci Sayısı

Türkiye’de yabancı öğrenci sayısı artan üniversite sayısıyla birlikte doğru orantılı olarak yükselmektedir. Bun da tabiki YÖK tarafından yabancı uyruklulara sağlanan kolaylıkların da payı çok büyüktür. 2018-2019 dönemi istatistikleri henüz yayınlanmadığı için sayıları veremiyoruz ama 2017-2018 öğrenim yılı istatiskilerine göre Türkiye’de 125,138 yabancı uyruklu öğrenci bulunmaktaydı.

Türkiyede okuyan yabancı öğrenciler

Toplam 125,138 yabancı öğrenci 81,783 erkek, 43,355 bayan olarak dağılım gösteriyor.

En çok yabancı öğrenci bulunduran şehir doğal olarak 35,735 (22,083 erkek, 13,652 bayan) öğrenci ile İstanbul. İstanbulda ise 4393 öğrenci ile doğal olarak Suriye ilk sırada yer alıyor. Ardından 2933 Azeri, 2646 İranlı, 1845 Türkmenistan uyruklu, 1468 Almanya uyruklu, 1142 Çinli, 1081 Ürdünlü, 1078 Mısırlı, 1014 Afgan öğrenci bulunuyor.

İSTANBUL YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI – 2017-18 DÖNEMİ

ÜLKETOPLAMERKEKBAYAN
35.73522.08313.652
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ4.39328431550
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ2.93318731060
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ2.64614271219
IRAK CUMHURİYETİ1.8451316529
TÜRKMENİSTAN1.6711008663
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ1.468581887
ÇİN HALK CUMHURİYETİ1.142542600
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI1.081825256
MISIR ARAP CUMHURİYETİ1.078761317
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ1.014830184
LİBYA DEVLETİ868637231
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ827644183
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ748571177
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ695491204
FİLİSTİN DEVLETİ658522136
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ629304325
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ576275301
YEMEN CUMHURİYETİ528403125
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ515261254
KIRGIZ CUMHURİYETİ469261208
DİĞER467205262
RUSYA FEDERASYONU462249213
FAS KRALLIĞI392173219
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ339151188
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ335186149
MAKEDONYA CUMHURİYETİ326178148
KAMERUN CUMHURİYETİ32226557
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ318165153
KOSOVA CUMHURİYETİ305166139
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ300140160
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ22799128
BOSNA HERSEK223105118
UKRAYNA22081139
MOĞOLİSTAN214111103
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ20815157
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI20412381
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ20314657
MOLDOVA CUMHURİYETİ20381122
ENDONEZYA CUMHURİYETİ20212775
LÜBNAN CUMHURİYETİ19313756
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ16810365
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ16213230
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ15913326
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ15711443
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ1549064
HOLLANDA KRALLIĞI1517972
SUDAN CUMHURİYETİ14811038
TUNUS CUMHURİYETİ1397069
AVUSTURYA CUMHURİYETİ1376572
MALEZYA1215863
KORE CUMHURİYETİ1044658
FRANSA CUMHURİYETİ1035746
KENYA CUMHURİYETİ1028022
DİĞER2483
 

İstanbulun ardından en fazla yabancı öğrenci Ankara’da bulunuyor. Toplam sayı Ankara’da 10,936. Ankara’da en çok sırasıyla İran, Azerbaycan, Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu öğrenci bulunuyor.

Türkiye genelinde en çok yabancı uyruklu öğrenci listesine göre ilk sırada 20,701 kişi işe Suriyeliler bulunuyor. Ardından 17,088 kişi ile Azerbaycan, 12,247 kişi ile Türkmenistan listede yer alıyor.

TÜRKİYE GENELİ YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI – 2017-18

UyrukToplamErkekKadın
125.1388178343355
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ20.701129807721
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ17.088129114177
TÜRKMENİSTAN12.24778244423
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ6.41836672751
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ5.8264911915
IRAK CUMHURİYETİ5.18738271360
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ4.01215722440
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ2.54612651281
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ2.51011991311
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ2.3101690620
ÇİN HALK CUMHURİYETİ2.0841108976
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ2.06510511014
KIRGIZ CUMHURİYETİ1.9261105821
MISIR ARAP CUMHURİYETİ1.9211419502
YEMEN CUMHURİYETİ1.8961565331
FİLİSTİN DEVLETİ1.8251485340
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ1.8221424398
LİBYA DEVLETİ1.6691253416
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI1.6031222381
KOSOVA CUMHURİYETİ1.373747626
RUSYA FEDERASYONU1.331740591
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ1.2961034262
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ1.084536548
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ986416570
MAKEDONYA CUMHURİYETİ911520391
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ840435405
ENDONEZYA CUMHURİYETİ792517275
FAS KRALLIĞI769387382
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ758490268
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ756423333
MOĞOLİSTAN756383373
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ656522134
UKRAYNA612258354
SUDAN CUMHURİYETİ533390143
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ532292240
HOLLANDA KRALLIĞI530279251
KAMERUN CUMHURİYETİ52943693
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ51242686
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ506392114
DİĞER494228266
BOSNA HERSEK475210265
ÇAD CUMHURİYETİ46039070
GİNE CUMHURİYETİ44839256
KENYA CUMHURİYETİ439311128
AVUSTURYA CUMHURİYETİ419197222
MOLDOVA CUMHURİYETİ400175225
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ385261124
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI363225138
GANA CUMHURİYETİ36232141
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ35726493
LÜBNAN CUMHURİYETİ32823692
CİBUTİ CUMHURİYETİ326212114
MALİ CUMHURİYETİ30823771
TUNUS CUMHURİYETİ278133145
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ26818484
UGANDA CUMHURİYETİ23818751
FRANSA CUMHURİYETİ233122111
KARADAĞ229106123
KORE CUMHURİYETİ22499125
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ22317053
MALEZYA215107108
NİJER CUMHURİYETİ21417638
TAYLAND KRALLIĞI213106107
KONGO CUMHURİYETİ18115526
ZAMBİYA CUMHURİYETİ17911267
MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ17715423
BURUNDİ CUMHURİYETİ17112249
ROMANYA16763104
SENEGAL CUMHURİYETİ16313132
FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ15912633
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI1579265
BURKİNA FASO15314013
İSVİÇRE KONFEDERASYONU1517972
GAMBİYA CUMHURİYETİ15111932
KANADA1346074
BİLİNMEYEN1299138
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ12310716
MALAVİ CUMHURİYETİ1198633
BELÇİKA KRALLIĞI1155758
BENİN CUMHURİYETİ1151096
FİLİPİNLER CUMHURİYETİ1098227
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ1039013
İSRAİL DEVLETİ1026141
RUANDA CUMHURİYETİ1027527
GİNE-BİSSAU CUMHURİYETİ1016635
MADAGASKAR CUMHURİYETİ987226
KOLOMBİYA CUMHURİYETİ974750
KOMORLAR BİRLİĞİ956530
ZİMBABVE CUMHURİYETİ936528
İTALYA CUMHURİYETİ842856
MYANMAR BİRLİĞİ CUMHURİYETİ835132
LİBERYA CUMHURİYETİ806713
AVUSTRALYA774631
MOZAMBİK CUMHURİYETİ766016
TOGO CUMHURİYETİ736112
POLONYA CUMHURİYETİ631746
RUSYA FED. / ÇEÇEN CUM.584315
IRAK CUMHURİYETİ HAYM.564115
SİERRA LEONE CUMHURİYETİ54468
İSPANYA KRALLIĞI523121
SRİ LANKA DEMOKRATİK SOSYALİST CUMHURİYETİ513813
DANİMARKA KRALLIĞI502426
İSVEÇ KRALLIĞI492623
HAİTİ CUMHURİYETİ483414
GABON CUMHURİYETİ463016
ERİTRE DEVLETİ442915
JAPONYA432122
KATAR DEVLETİ412615
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ38317
NORVEÇ KRALLIĞI382018
KAMBOÇYA KRALLIĞI372710
BELARUS CUMHURİYETİ36531
VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ351322
NEPAL FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ35269
BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ341222
MACARİSTAN28820
ÇİN TAYVAN261016
ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAYM.26233
SLOVAK CUMHURİYETİ25520
BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ25196
BAHREYN KRALLIĞI21516
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ211011
LİTVANYA CUMHURİYETİ21615
BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ201010
MAURİTİUS CUMHURİYETİ19136
HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ19712
MALDİVLER CUMHURİYETİ19118
SVAZİLAND KRALLIĞI18711
ANGOLA CUMHURİYETİ17125
FİNLANDİYA CUMHURİYETİ17710
KUVEYT DEVLETİ15141
SİNGAPUR CUMHURİYETİ1587
PAPUA YENİ GİNE BAĞIMSIZ DEVLETİ15114
SIRBİSTAN VE KARADAĞ1367
PERU CUMHURİYETİ1293
RUSYA FED. / BOŞKORTOSTAN CUM.1284
SLOVENYA CUMHURİYETİ12210
RUSYA FED. / TATARİSTAN CUM.1064
BOTSVANA CUMHURİYETİ1046
ÇEK CUMHURİYETİ1019
ERMENİSTAN CUMHURİYETİ1028
PORTEKİZ CUMHURİYETİ1073
İRLANDA CUMHURİYETİ972
ESTONYA CUMHURİYETİ918
SURİNAM CUMHURİYETİ945
NAMİBYA CUMHURİYETİ936
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ HAYM.826
BURMA844
ŞİLİ CUMHURİYETİ835
SAİNT KİTTS VE NEVİS FEDERASYONU844
DEMOKRATİK ALMANYA743
UMMAN SULTANLIĞI761
RUSYA FED. / DAĞISTAN CUM.633
BOLİVYA ÇOKULUSLU DEVLETİ624
VATANSIZ633
EKVATOR GİNESİ CUMHURİYETİ660
DOMİNİK CUMHURİYETİ624
KÜBA CUMHURİYETİ624
LETONYA CUMHURİYETİ523
LESOTHO KRALLIĞI550
ARJANTİN CUMHURİYETİ532
RUSYA FED.  / KARAÇAY-ÇERKEZ CUM.541
YENİ ZELANDA422
EKVATOR CUMHURİYETİ404
KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ422
SAO TOME VE PRİNCİPE DEMOKRATİK CUMHURİYETİ440
RUSYA FED. / KABARTAY-BALKAR CUM.422
VANUATU CUMHURİYETİ312
FİJİ CUMHURİYETİ321
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAYM.321
BRUNEİ DARUSSELAM303
BAHAMALAR330
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HAYM.321
BELİZE330
SAMOA BAĞIMSIZ DEVLETİ321
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ321
ZAİRE202
AVUSTURYA CUMHURİYETİ HAYM.220
MONAKO PRENSLİĞİ220
BOLİVYA ÇOKULUSLU DEVLETİ HAYM.211
DOMİNİKA211
RUSYA FED. / ADIGE CUM.220
GRENADA211
PANAMA CUMHURİYETİ220
LAOS DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ220
PARAGUAY CUMHURİYETİ211
DEMOKRATIK YEMEN110
RUSYA FED. / KABARTAY-BALKAR CUM. HAYM.101
LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI101
JAMAİKA101
URUGUAY DOĞU CUMHURİYETİ110
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HAYM.110
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ HAYM.110
ÇEKOSLOVAKYA101
EL SALVADOR CUMHURİYETİ110
LİHTENŞTAYN PRENSLİĞİ101
RUSYA FED. / MORDOVYA CUM.101
TONGA KRALLIĞI110
KOSTA RİKA CUMHURİYETİ110
GUATEMALA CUMHURİYETİ110
SAİNT LUCİA101
HONDURAS CUMHURİYETİ110
RUSYA FED. / HAKASYA CUM. HAYM.110
BARBADOS101
YUKARI VOLTA101
TÜRKMENİSTAN HAYM.101
SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER110
ÇEKOSLOVAKYA HAYM.101
BELÇİKA KRALLIĞI HAYM.101
SOLOMON ADALARI101
SOLOMON ADALARI HAYM.110

NOT: Yabancı öğrenci üniversitesi 1.sınıf haricinde çalışma izni alarak çalışabilirler. Staj veya part time gibi seçenekler maalesef mevcut değildir. Tam zamanlı ve izin değerlendirme kriterlerine uyan firmalarda çalışabilirler.

Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanan Ülkeler

İkili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülke vatandaşları ülkelerinde haklardan Türkiye’de de faydalanabilmektedir. Türkiye’de oturum izni alacak olan yabancılar hakkında en çok merak edilen konuların başında sigorta yükümlülükleri geliyor. Bu konuyu 6458 sayılı Yabancıları Koruma Kanunu’na göre değerlendirmek gerekiyor.

İkamet İzinlerinde Sigorta Zorunluluğu

11 Nisan 2013 tarihili Yabancıları Koruma Kanunu gereği ülkemizde ikamet edecek olan 18-65 yaş arası yabancılara sağlık sigortası zorunluluğu getirildi. İlgili kanun gereği Göç İdaresi tarafından yayınlanan gerekli belgeler listesinde sigortayla ilgili aşağıdaki ibare bulunmakta;

Yabancılar Sosyal Güvenlik

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): 

 1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge 

 2. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi 

 3. Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge 

 4. Özel sağlık sigortası

Burada 2 ve 3. madde Türkiye’de TC vatandaşıyla evli olup eşi üzerinde SGK güvencesi bulunanları kapsamaktadır. Yani onlar özel sağlık sigortası yaptırmak zorunda değildir.

Listenin 1.sırasında belirtilen ise kendi ülkesinde sosyal güvencesi olan yabancı uyrukluları kapsamaktadır. Kendi ülkesinde sosyal güvence altında olan yabancılar eğer Türkiye ve ülkesi arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunuyorsa özel genel sağlık sigortası yaptırmak zorunda değildirler.

İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanan ülkelerin listesi ise aşağıdaki gibidir;

ÜLKELER

İmza Tarihi

Yürürlük Tarihi

Revizyon Tarihi

Yürürlük Tarihi

İNGİLTERE

09.09.1959

01.06.1961

20.12.1999

ALMANYA

30.04.1964

01.11.1965

02.11.1984

01.04.1987

HOLLANDA

05.04.1966

01.02.1968

04.09.1980

01.05.1983

BELÇİKA

04.07.1966

01.05.1968

11.04.2014

01.09.2018

AVUSTURYA

12.10.1966

01.10.1969

28.10.1999

01.12.2000

İSVİÇRE

01.05.1969

01.01.1972

FRANSA

20.01.1972

01.08.1973

DANİMARKA

22.01.1976

01.02.1978

13.12.1999

01.12.2003

LİBYA

20.03.1976

01.10.1976

13.09.1984

01.09.1985

İSVEÇ

30.06.1978

01.05.1981

26.08.2004

01.08.2012

NORVEÇ

20.07.1978

01.06.1981

K.K.T.C

09.03.1987

01.12.1988

23.02.2017

KANADA

19.06.1998

01.01.2005

MAKEDONYA

06.07.1998

01.07.2000

ARNAVUTLUK

15.07.1998

01.02.2005

AZERBAYCAN

17.07.1998

09.08.2001

GÜRCİSTAN

11.12.1998

20.11.2003

ROMANYA

06.07.1999

01.03.2003

KEBEK

21.11.2000

01.01.2005

BOSNA-HERSEK

27.05.2003

01.09.2004

ÇEKYA

02.10.2003

01.01.2005

LÜKSEMBURG

20.11.2003

01.06.2006

HIRVATİSTAN

12.06.2006

01.06.2012

SLOVAKYA

25.01.2007

01.07.2013

SIRBİSTAN

26.10.2009

01.12.2013

İTALYA

08.05.2012

01.08.2015

KORE

01.08.2012

01.06.2015

KARADAĞ

15.03.2012

01.12.2015

TUNUS

28.05.2013

01.04.2018

MACARİSTAN

24.02.2015

01.04.2018

İRAN

16.04.2016

Onay aşamasında

MOLDOVA

05.05.2017

Onay aşamasında

POLONYA

17.10.2017

Onay aşamasında

MOĞOLİSTAN

07.03.2018

Onay aşamasında

KIRGIZİSTAN

09.04.2018

Onay aşamasında

 

İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Neleri Kapsamaktadır?

 • Sigortalı ve aile bireyleri sağlık sorunlunlar söz konusu olduğunuda ikili anlaşmada taraf diğer ülkede bulundukları sırada sağlık yardımlarından faydalanabilmelerini
 • Emeklilik için gerekli koşulları diğer ülkede tamamlayan kişiye emekli maaşı bağlanması
 • Sigortalının ölmesi durumunda taraf ülkede yaşayan aile bireylerine dul veya yetim maaşı bağlanması
 • Taraf ülkelerden birinde çalışıp emekli olan kişinin diğer ülkeye ikametini alsa bile maaş almaya devam etmesini kapsamaktadır.

Bu anlaşmalardan yola çıkarak Türkiye ile listede taraf olan ülkelerden herhangi birinden ülkemize gelen yabancılar oradaki sosyal güvenlik haklarından burada da yararlanabilmektedir. Ülkelerinin sosyal güvenlik kurumlarından alacakları resmi belge ile (örneğin Almanya için TA11) Türkiye’de SGK‘ya başvurarak aktivasyon yaptırmaları sağlık hizmetleri için provizyon alabilmelerini sağlamaktadır.

Uluslararası Koruma Çalışma İzni

Uluslararası koruma altında bulunan yabancılar Türkiye’de çalışma izni başvurusu yapabilirler. Ön koşul yabancının koruma altında en az 6 aylık süreyi tamamlamış olmasıdır. Koruma sahibi yabancıların çalışma izinlerinde de yetkili makam diğer yabancılarda olduğu gibi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü‘dür.

Koruma altındaki yabancıların izin başvuruları sırasında bakanlık tarafından belirtilen izin değerlendirme kriterleri uygulanmaz. Yani işverenin her bir yabancı için 5 TC vatandaşını çalıştırıyor olması ve en az 100 bin Türk Lirası ödenmiş sermaye veya 800 bin TL ciro veya 250 bin usd ihracat şartlarını yerine getirmesine gerek yoktur.

Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların çalışma izinleri

Bu Kapsamdaki Yabancıları Çalıştırmak İçin Koşullar

Bu kapsamda bulunan yabancıları çalıştıracak olan işverenin herhangi bir koşulu yerine getirmesine gerek yoktur. Ticari faaliyet gösteren bir işletme olması yeterlidir. Başvuru sırasında izin değerlendirme kriterleri uygulanmayacaktır. Sadece işveren yabancının koruma altında olduğu il dışında ise İçişleri Bakanlığı’na görüş sorulur ama aynı ilde ise gerek yoktur.

Uluslararası Korumadakiler İçin Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Koruma altındaki yabancıların çalışma izin uygulamaları diğerlerinden çok farklı değildir. Sadece işverenin minimum kriterleri taşımasına gerek yoktur, yabancının da diploma sunması da zorunlu değildir.

Normal başvuruda olduğu gibi firmanın ticari evrakları, e-imzası, yabancının uluslararası koruma belgesi ve 1 biometrik fotoğrafı yeterlidir.

Yabancı çalışanlar SGK ve maaş

Firmamız tüm çalışma izinlerinde olduğu gibi koruma kapsamındaki yabancıların çalışma izinleri içinde sizlere destek olmaktadır. Yüksek onay oranımız ve hizmet kalitesi ile danışmanlık hizmetinin yarısını peşin yarısını onaydan sonra alıyoruz.


Uluslararası Koruma Çalışma İzni Harçları Ne Kadar?

Bu statüdeki koruma sahiplerinin çalışma izin harçları maalesef indirimli değildir. Geçici koruma altındaki yabancılar (ekseriyetle Suriyeliler) için uygulanan indirimler uluslararası korumada yoktur. Onay sonrası ödenmesi gereken harçlar aşağıdaki gibidir;

 • YABANCI ÇALIŞMA İZİN HARCI: 761,70 TL
 • YABANCI ÇALIŞMA İZİN KART BEDELİ: 89 TL

Yabancı çalışma izinlerinde ortala süreç yaklaşık 30 gün sürer, bu süreç koruma altındakiler için de aynıdır. Başvuru yapıldığında bakanlık bünyesindeki dönemsel yoğunluğa göre süreç biraz daha kısa sürede tamamlanabilir. 

Yabancıların çalışma izinleri uzatımları biraz farklılık gösterir. Uluslararası koruma altındakilerin çalışma izinleri oturma izni yerine geçmediği için direk olarak uzatmak mümkün değildir. Yabancının uluslararası koruma statüsüne devam etmesi ve süresi dolmak üzereyse uzatması gerekir.

Koruma altındaki yabancıların için verilen çalışma izni sadece kendisi için geçerlidir. Yabancının ailesi ve çocuklarına çalışma izni veya hakkı vermez. 18 yaş üstü her birey için ayrı bir başvuru gerekir.

Firmamızdan her türlü çalışma izni için destek ve hizmet alabilirsiniz; 0242 237 04 07 – 0541 656 2737

Aile Oturma İzni – İkamet Tezkeresi Evraklar ve Ücret 2019

Aile oturma izni almak diğer ikamet türlerine göre nispeten daha kolaydır. Her ne kadar Göç İdaresi’ne teslim edilmesi gereken evrak sayısı daha fazla olsa bile onaylanma ihtimali çok daha yüksektir. Aile oturma izin başvuruları eğer adli bir durum söz konusu değil ise genelde olumlu sonuçlanır.

Aile oturma izni

Aile ikamet tezkeresi için başvurularda aşağıdaki şartlar aranmaktadır;

 • Eşinin Türk vatandaşı olması
 • Anne ya da babasının Türk vatandaşı olması
 • Eşinin, anne veya babasının en az 1 yıldır çalışma izni ile Türkiye’de bulunması
 • Destekleyicinin tüm aile bireyleri için sigortası olması
 • Destekleyicinin son 5 yıldır aile düzenine karşı herhangi bir adli suç işlememiş olması
 • Destekleyicinin düzenli bir gelire sahip olması

Yukarıdaki sağlayan yabancı uyruklular destekleyicinin durumuna göre 3 yıla kadar aile ikameti alabilirler.

Aile Oturma İzni İçin Gerekli İçin Gerekli Evraklar

Aile oturma izni için gereken evraklar destekleyicinin durumuna göre değişiklik gösterir.

Türk  Vatandaşı İle Evli Olanlar İçin Aile Oturma İzni

 • Türk vatandaşının kimlik fotokopisi
 • Gelir belgesi (maaş bordrosu, şirket sahibi ise resmi belgeler veya emekli olduğuna dair belge),
 • Türk vatandaşının sabıka kaydı
 • Türk vatandaşını vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Her iki eşin de SGK‘dan provizyon belgesi (ilk başvuru ise yabancı başvurudan sonra almalıdır)
 • Evlilik cüzdanının ilk 4 sayfasının fotokopisi
 • Yabancının pasaport fotokopisi
 • Her iki eşin biometrik fotoğrafları

Çalışma İzni Olan Yabancının Ailesi İçin Aile İkameti

 • Çalışan yabancının pasaport ve çalışma izin fotokopisi
 • Çalışan yabancının maaş bordrosu ya da şirket sahibi ise şirkete ait resmi belgeler
 • Çalışan yabancıya ait adres belgesi
 • Çalışan yabancının eşinin pasaport fotokopisi
 • Apostilli evlilik belgesinin noter tasdikli tercümes
 • Çocuk var ise apostilli doğum belgesinin noter tasdikli tercümesi
 • Her bir bireye ait biometrik fotoğraflar

Türk Vatandaşı Anne veya Babası Olan Yabancılar İçin Aile İkameti

 • Türk vatandaşının kimlik fotokopisi
 • Gelir belgesi (maaş bordrosu, şirket sahibi ise resmi belgeler veya emekli olduğuna dair belge),
 • Türk vatandaşının sabıka kaydı
 • Türk vatandaşını vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Türk vatandaşının SGK provizyon belgesi
 • Apostilli doğum belgesinin noter tasdikli tercümesi
 • Anne veya babadan birisi yurtdışında ise varsa apostilli velayet kararının noter tasdikli tercümesi yok ise yurtdışındaki ebeveynin apostilli muvaffakatnamesinin noter tasdikli tercümesi

NOT: Aile oturma izni en fazla 3 yıl için verilebilir, süre destekleyicinin yasal durumuna göre daha kısa olarak verilebilir (örneğin destekleyicinin çalışma izin süresi).

Ayrıca 3 yıl ve üzeri Türk vatandaşı ile evli olanlar ile Türk vatandaşı anne, baba veya çocuğu olanları çalışma izni alırken izin değerlendirme kriterlerinden muaf olurlar.

İkamet Hesaplama Tablosu

ÜlkeVize Harcıİkamet Harcıİkamet KartıVize Muafiyeti
ABD567,50 TL80 USD89 TL90 gün / e-vize
Almanya567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Azerbaycan080 USD89 TL30 gün
Belarus567,50 TL39 USD89 TL30 gün
Belçika567,50 TL39 USD89 TL90 gün
Bosna Hersek080 USD89 TL60 gün
Brezilya567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Bulgaristan567,50 TL85 USD89 TL90 gün
Çek Cumhuriyeti0 TL0 TL89 TL90 gün
Çin0 TL80 USD89 TL30 gün / e-vize
Danimarka0 TL0 TL89 TL90 gün
Endonezya0 TL80 USD89 TL30 gün / e-vize
Ermenistan0 TL80 USD89 TL30 gün / e-vize
Estonya567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Finlandiya567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Fransa567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Gürcistan567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Hollanda0 TL80 USD89 TL90 gün / e-vize
Hırvatistan567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Irak0 TL11,5 USD89 TL30 gün
İngiltere0 TL80 USD89 TL90 gün / e-vize
İran0 TL80 USD89 TL90 gün
İsveç567,50 TL80 USD89 TL90 gün
İsviçre567,50 TL80 USD89 TL90 gün
İtalya567,50 TL80 USD89 TL90 gün
İzlanda567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Kanada0 TL80 USD89 TL90 gün / e-vize
Kazakistan0 TL80 USD89 TL90 gün
Kırgızistan567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Letonya567,50 TL80 USD89 TL30 gün
Libya567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Litvanya567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Lübnan567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Makedonya0 TL56 USD89 TL90 gün
Moldova567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Özbekistan567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Polonya0 TL80 USD89 TL90 gün / e-vize
Romanya567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Rusya0 TL22,5 USD89 TL60 gün
Slovakya567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Slovenya567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Suriye567,50 TL0 TL89 TL90 gün
Tayland567,50 TL80 USD89 TL30 gün
Türkmenistan567,50 TL0
89 TL30 gün
Ukrayna567,50 TL80 USD89 TL90 gün
Yunanistan567,50 TL80 USD89 TL90 gün

8 Sayfa 1 12345...»